Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

Der er konstateret PCB i det hus, vi har boet i i 20 år. Kan det være sundhedsfarligt?

19.12.2014

Der kan godt være PCB i jeres hus, uden at det udgør en sundhedsmæssig risiko for jer at bo i det. PCB afgives fra byggematerialer, men er ikke akut giftigt for mennesker. Det kan dog være en helbredsrisiko, hvis vi bliver udsat for forhøjede niveauer af PCB igennem flere år. For at forebygge forskellige sundhedsskadelige virkninger på sigt, anbefaler myndighederne, at PCB-niveauet ikke er for højt.

PCB er sundhedsskadeligt, hvis der er for høje koncentrationer af det i indeluften. Myndighederne vurderer dog, at det kun er en lille andel af de danske bygninger fra perioden 1950-1977, der har så meget PCB i indeluften, at det kan være sundhedsfarligt for beboerne.

PCB afdamper og vil stadig afgive PCB til indeluften efter mere end 30 år.

Mennesker optager primært PCB gennem kosten men også ved berøring eller ved indånding af PCB-dampe i indeluften. Man kan måle PCB i indeluften, men ikke se eller lugte den.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Det kan du selv gøre

Er du nervøs for, om dit helbred er påvirket af PCB fra din bygning bør du kontakte din egen læge.

Læs mere om de helbredsmæssige effekter af PCB

Er det farligt, hvis der er PCB i luften inde i bygningen?

PCB er en miljøgift og er sundhedsskadelig, hvis der er for høje koncentrationer af den i indeluften. Du bliver ikke akut syg af PCB i indeluften, men optager du for meget PCB gennem længere tid kan det skade dit helbred. Myndighederne vurderer dog, at det kun er en lille andel af de danske bygninger fra perioden 1950-1977, der har så meget PCB i indeluften, at det kan være sundhedsfarligt for beboerne.

PCB blev brugt i byggematerialer i perioden 1950-1977. Stoffet blev bl.a. brugt i fuger, termovinduer, lysstofarmaturer og visse typer malinger og gulvbelægninger. PCB afdamper og vil stadig afgive PCB til indeluften efter mere end 30 år.

PCB er sundhedsskadeligt og selvom du ikke bliver akut syg, kan for meget PCB skade dit helbred på sigt. Man mener fx, at PCB kan skade immunforsvar, nervesystem, forplantningsevne og give kræft.

Mennesker optager primært PCB gennem kosten men også ved berøring eller ved indånding af PCB-dampe i indeluften. Man kan måle PCB i indeluften, men ikke se eller lugte den.

Læs mere om PCB's effekter på helbredet

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Har jeg pligt til at undersøge min bygning for PCB?

Det er bygningsejerens ansvar at sikre, at en bygning ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i, fx som følge af PCB.

Som privat boligejer har du selv ansvaret for at undersøge om, der er PCB i din bolig og evt. fjerne det.

Som udlejer har du ansvar for, at de udlejede lokaler kan bruges til det formål, de er udlejet til. Det må ikke være en helbredsrisiko for de mennesker, der bor eller opholder sig i lokalerne.

Som ejer af en bygning, hvor der er offentlig adgang, har du ansvar for, at brugerne af bygningen ikke bliver udsat for PCB-koncentrationer, der medfører en sundhedsrisiko. Ansvaret gælder uanset om bygningen bliver brugt til privat erhverv, daginstitution, skole, plejehjem, uddannelsesinstitution eller anden brug.

Det er kommunen, der har ansvar for, at kommunens skoler, daginstitutioner og plejehjem ikke er sundhedsfarlige at opholde sig i.

Som bygherre er du forpligtet ift. bekendtgørelse om bygherrens forpligtelser, som bl.a. indebærer, at du skal undersøge, om der er risiko for PCB.

Læs om bygningsejerens ansvar for at undersøge risikoen for PCB

Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Har kommunen pligt til at undersøge, om der er PCB i deres bygninger?

Som bygningsejer har kommunen pligt til at sikre, at bygninger, hvor der bor og opholder sig mennesker, ikke er sundhedsfarlige; fx som følge af PCB.

Kommunen er som ejer forpligtet til at undersøge bygningerne for PCB, hvis der er mistanke om, at de kan være forurenet med PCB, så det er helbredsskadeligt.

Som ejer af en bygning, hvor der er offentlig adgang, har du ansvar for, at brugerne af bygningen ikke bliver udsat for PCB-koncentrationer, der medfører en sundhedsrisiko. Ansvaret gælder uanset om bygningen bliver brugt til privat erhverv, daginstitution, skole, plejehjem, uddannelsesinstitution eller anden brug.

Læs mere om kommunens ansvar for at undersøge risikoen for PCB

Det kan du selv gøre

Har du mistanke om, at der er PCB i offentlige bygninger, som du opholder dig i, kan du kontakte ejeren af bygningen eller kommunen.

Få mere at vide med PCB-risikooplysningsværktøjet

Hvad er PCB?

PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø. PCB blev brugt i byggematerialer i perioden 1950-1977. PCB er bl.a. blevet brugt i fuger, termovinduer og visse typer malinger og gulvbelægninger, samt i lysstofarmaturer frem til 1986.

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler. PCB er giftigt og kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis du udsættes for PCB gennem en lang periode. Mennesker kan optage PCB gennem kosten, gennem huden eller ved indånding. Du bør derfor undersøge, om dit hus eller din bygning er i risiko for at indeholde PCB. PCB findes i byggematerialer, der blev brugt i perioden 1950-1977 og i lysstofarmaturer, der blev fremstillet frem til 1986. Disse byggematerialer kan stadig afgive PCB efter mere end 30 år. Du kan læse mere om stoffet på PCB-guiden.

Læs mere om hvad PCB er

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning. Viden om udbredelsen af PCB i bygninger i Danmark er kortlagt af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen i 2013.

Hvad gør jeg, hvis der er PCB-holdige materialer i bygningen?

Er der PCB i bygningsdelene, er der risiko for, at der er PCB i indeluften. Det vil derfor være en god idé at få målt, om der er for høje koncentrationer af PCB i indeluften. Viser resultaterne, at PCB-niveauet er for højt, kan man gå i gang med at planlægge, hvordan man kan få fjernet PCB-forureningen. Der er en vis måleusikkerhed, og derfor bør man gentage målingen og få rådgivning, før man gør noget.

Er der konstateret PCB i indeluften, kan du tage nogle forholdsregler, mens du laver en plan for at nedbringe niveauet:

 • Luft godt ud et par gange om dagen. Udluftning ved åbne vinduer kan reducere PCB i indeluften
 • Gør rent. Støvsugning og aftørring af alle flader kan nedbringe koncentrationen af PCB i indeluften
 • Undgå at røre ved de materialer, som er mistænkt for at afgive PCB, fx fuger der kan være PCB-holdige.
 • Sænk evt. temperaturen i rummet. PCB-holdige fuger kan fx afgive mere PCB ved høje temperaturer

Før du sætter eventuelle afhjælpnings- eller renoveringstiltag i gang, er det vigtigt, at du rådfører dig med en virksomhed, der har indsigt i og erfaring med håndtering af PCB. Håndtering af PCB er en opgave for professionelle, da man skal tage væsentlige sikkerhedsmæssige hensyn og håndtere det PCB-forurenede affald korrekt.

En forkert udført renovering kan i værste fald øge PCB-indholdet i indeluften, de andre bygningsdele og den videre affaldshåndtering.

Sådan nedbringer du PCB-niveauet i indeluften

Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Hvad gør jeg, hvis jeg har mistanke om, at der er PCB i luften på min arbejdsplads?

Det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø og indeklimaet på din arbejdsplads må ikke være helbredsskadeligt. Er der begrundet mistanke om, at indeklimaet kan være forurenet med PCB, har din arbejdsgiver pligt til at få det undersøgt nærmere.

Har du mistanke om, at der er PCB i indeluften på din arbejdsplads, skal du informere din arbejdsgiver om det. Din arbejdsgiver har pligt til at undersøge, om der er PCB i lokalerne, hvor du arbejder, og igangsætte en eventuel afhjælpning.

Er PCB et kendt problem på din arbejdsplads, skal spørgsmålet om PCB i indeklimaet indgå i den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

Sådan kan du selv nedbringe PCB-niveauet i dit arbejdsmiljø

Det kan du selv gøre

Du kan kontakte Arbejdstilsynet, hvis din arbejdsgiver ikke reagerer, eller hvis I er uenige om spørgsmålet om PCB på din arbejdsplads. Arbejdstilsynet kan give påbud om at lukke en arbejdsplads, hvis der er problemer med PCB.

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden.

Hvad skal jeg være opmærksom på, inden jeg bygger om, renoverer eller river min bygning ned, i forhold til PCB?

Inden du går i gang med at renovere, eller ombygge eller rive din bygning ned, skal du er det vigtigt at finde ud af om, den indeholder der er brugt PCB-holdige byggematerialer. Det PCB-holdige byggeaffald skal nemlig håndteres korrekt, så det ikke bliver spredt i miljøet. Det er dig, der som bygherrens har ansvar at undersøge bygningen undersøges inden arbejdet startes. Du skal frasortere PCB-forurenede affald og du må ikke blande det med andet affald.

Som bygherre har du ansvar for, at din bygningen bliver undersøgt for om den indeholder PCB-holdige materialer, inden du påbegynder en renovering eller nedrivning.

Først skal du foretage en såkaldt screening, som skal afklare om din bygning kan indeholde PCB. Du skal screene din bygning for PCB hvis renoverings- eller nedrivningsarbejdet:

 • omfatter udskiftning termoruder,
 • omfatter mere end 10 m2, eller
 • giver mere end 1 tons affald

Din bygning kan indeholde PCB, hvis den:

 • er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977
 • har termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977


Viser screeningen , at der er risiko for, at bygningen indeholder PCB, skal du som bygherre få lavet en kortlægning, hvor prøver fra bygningen analyseres for PCB. Det er kompliceret at identificere PCB, og derfor bør du få en fagkyndig i PCB til at hjælpe med at gennemgå huset for PCB-kilder.

Du skal sende resultatet af screening og en kortlægning til kommunen, sammen med en vurdering af, hvor meget PCB-holdigt affald renoverings- eller nedrivningsarbejdet vil give.

Læs mere om screeningspligt og håndtering af affald, der indeholder PCB på PCB-guiden

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Hvad skal jeg være opmærksom på, inden jeg renoverer eller river min bygning ned , i forhold til PCB?

Som bygherre har du pligt til at undersøge bygninger fra perioden 1950-1977 for PCB, inden du begynder at rive dem ned eller renovere dem. Er der PCB i bygningen, skal du følge reglerne for håndtering af forurenet affald. Resultatet skal du sende til kommunen, senest to uger inden du starter en nedrivning eller renovering.

Først skal du foretage en såkaldt screening, som skal afklare, om din bygning kan indeholde PCB. Dette krav gælder, hvis renoverings- eller nedrivningsarbejdet:

 • omfatter udskiftning af termoruder,
 • omfatter mere end 10 m2, eller
 • giver mere end 1 tons affald

Din bygning kan indeholde PCB, hvis den:

 • er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977
 • har termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977

Viser screeningen, at der er risiko for, at bygningen indeholder PCB, skal du få lavet en kortlægning, hvor prøver fra bygningen analyseres for PCB. Det er kompliceret at identificere PCB, og derfor bør du få en fagkyndig i PCB til at hjælpe med at gennemgå huset for PCB-kilder.

Du skal sende resultatet af screening og kortlægning til kommunen, sammen med en vurdering af, hvor meget PCB-holdigt affald renoverings- eller nedrivningsarbejdet vil give.

Disse oplysninger skal sendes til kommunen senest to uger, inden du starter en nedrivning eller renovering.

Du skal frasortere PCB-forurenet affald, og du må ikke blande det med andet affald.

Læs mere om screeningspligt og håndtering af affald, der indeholder PCB på PCB-guiden

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg fjerner PCB-holdige materialer fra min bygning?

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø, og derfor er arbejdet med PCB-holdige byggematerialer også farligt. Skal du have fjernet PCB, bør det gøres af professionelle, der kan tage særlige forholdsregler, og har det rette beskyttelsesudstyr. PCB-holdigt affald skal frasorteres, det må ikke blandes med andet affald og skal håndteres efter særlige regler.


Inden din bygning renoveres eller rives ned, har du som bygherre ansvar for at det bliver undersøgt, om den indeholder PCB.

PCB-holdigt affald skal frasorteres og må ikke blandes med andet affald. PCB i affald skal som udgangspunkt destrueres, så PCB helt fjernes fra miljøet.

Affald, der indeholder med end 50 mg PCB/kg skal klassificeres som farligt affald og skal destrueres.

Er PCB-koncentrationen i affaldet under 50 mg/kg, er der mulighed for, at affaldet kan blive deponeret. Det fremgår af den enkelte kommunes affaldsregulativ, hvordan du skal håndtere dit PCB-holdige affald. Du kan læse affaldsregulativet på kommunes hjemmeside, og kommunen har pligt til at fortælle dig, hvordan du skal håndtere dit PCB-holdige affald.


Læs mere om håndtering af PCB-holdigt affald

Det kan du selv gøre

Kontakt din kommune, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere eller bortskaffe det PCB-holdige byggeaffald.

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg køber hus, der er bygget i perioden 1950-1977?

Når du køber et hus, der er bygget, ombygget eller renoveret i perioden 1950-1977, skal du være opmærksom på, at PCB i vidt omfang blev brugt i byggematerialer i denne periode. Det kan derfor være en god idé, at få foretaget en undersøgelse for PCB i forbindelse med handlen.

Byggematerialer, hvor der er tilsat PCB, omfatter bl.a. fuger, termoruder, slidstærke maling og gulvbelægning og kondensatorer i lysstofarmaturer.

Når man skal identificere PCB, skal man gå systematisk til værks. Man kan indledningsvis vurdere sandsynligheden for PCB ud fra bygningens alder, viden om renoveringer og ved visuel gennemgang af relevante PCB-kilder. Egentlige målinger kan påvise, om der er PCB til stede, hvor og i hvilke mængder.

Vejledning til at undersøge om der er PCB i bygningen

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er og hvad du kan gøre.

Viden om udbredelsen af PCB i bygninger i Danmark er kortlagt af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen i 2013.

Hvem har ansvaret for at fjerne PCB i offentlige bygninger?

Det er bygningsejerens ansvar at sikre, at en bygning ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i; fx som følge af PCB. Er en bygning fx ejet af kommunen, er det dem, der har pligt til at undersøge og eventuelt afhjælpe et PCB-problem.

Kommunen skal føre tilsyn med sine bygninger. Derfor har den også pligt til at forbyde brug af bygningen, hvis det er sundhedsfarligt at opholde sig i den.

Som ejer af en bygning, hvor der er offentlig adgang, har du ansvar for, at brugerne af bygningen ikke bliver udsat for PCB-koncentrationer, der medfører en sundhedsrisiko. Ansvaret gælder uanset om bygningen bliver brugt til privat erhverv, daginstitution, skole, plejehjem, uddannelsesinstitution eller anden brug.

Kommunen har tilsynspligt med bygninger. Det betyder, at de skal holde øje med, at bygninger, hvor der bor og opholder sig mennesker, ikke er sundhedsfarlige, som fx som følge af PCB.

Læs mere om kommunes ansvar for at undersøge risikoen for PCB

Det kan du selv gøre

Har du mistanke om, at der er PCB i offentlige bygninger, som du opholder dig i, kan du kontakte ejeren af bygningen eller kommunen.

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

Hvem kan hjælpe med at undersøge, om der er PCB i bygningen?

Du bør bruge fagfolk, der har dokumenteret erfaring med PCB til at undersøge din bygning. Det er kompliceret at identificere og afhjælpe et PCB-problem, samtidig med at man skal kende miljø- og arbejdsmiljøreglerne.

En PCB-måling er kompliceret, kræver erfaring og det rette udstyr og derfor bør du få virksomheder med dokumenteret erfaring til at planlægge og gennemføre målingen.

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

Hvor meget koster det at fjerne PCB fra bygningen?

Prisen på, hvor meget det koster at fjerne PCB fra en bygning, afhænger af den konkrete bygning. Det har fx betydning hvilke byggematerialer, der indeholder PCB, hvor besværligt det er at fjerne dem, og hvor højt PCB-niveauet er.

Energistyrelsen har udgivet en rapport, hvor man kan læse om, hvad det har kostet i andre projekter at fjerne PCB. Her regner man med en enhedspris for alle bygningstyper. PCB i indeluften måles som koncentrationen af PCB pr. m3 luft.

Erfaringer fra andre projekter viser, at det koster mellem 500-5000 kr./ m2 at nedbringe PCB-niveauet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at PCB-niveauet ligger under under 300 ng/m3.

Se rapport om priser for at fjerne PCB i bygninger i Vidensbanken på PCB-guiden

Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Hvor skadeligt er PCB?

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB afgives fra byggematerialer, men er ikke akut giftigt for mennesker. Det kan dog være en helbredsrisiko, hvis vi bliver udsat for forhøjede niveauer af PCB igennem flere år. Mennesker kan optage PCB gennem kosten, gennem huden eller ved indånding.

For høje niveauer af PCB i indeluften udgør en risiko for helbredet, og Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for, hvornår PCB-holdigt materiale er farligt affald. Sundhedsstyrelsen har fastsat vejledende aktionsværdier for, hvor meget PCB der må være i luften i bygninger. Sundhedsstyrelsen vejleder også om, hvor stor koncentrationen af PCB må være i indeluften, før der kan være en helbredsrisiko.

PCB findes i byggematerialer, der blev brugt i perioden 1950-1977, men de kan stadig afgive PCB efter mere end 30 år. I dag er det forbudt at bruge PCB, men stoffet findes stadig i vores omgivelser.

Aktionsværdier for PBC i indeluften

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

Viden om udbredelsen af PCB i bygninger i Danmark er kortlagt af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen i 2013.

Hvor skal jeg aflevere byggeaffald, der indeholder PCB?

Du skal aflevere PCB-holdigt byggeaffald fra en nedrivning eller renovering på kommunens genbrugsplads.

PCB-holdigt affald skal frasorteres og må ikke blandes med andet affald. PCB i affald skal som udgangspunkt destrueres, så PCB helt fjernes fra miljøet.

Affald, der indeholder med end 50 mg PCB/kg skal klassificeres som farligt affald og skal destrueres.

Er PCB-koncentrationen i affaldet under 50 mg/kg, er der mulighed for, at affaldet kan blive deponeret.

Det fremgår af den enkelte kommunes affaldsregulativ, hvordan du skal håndtere dit PCB-holdige affald. Du kan læse affaldsregulativet på kommunes hjemmeside, og kommunen har pligt til at fortælle dig, hvordan du skal håndtere dit PCB-holdige affald.


Læs mere om håndtering af PCB-holdigt byggeaffald

Det kan du selv gøre

Kontakt din kommune, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere og bortskaffe det PCB-holdige byggeaffald.

Du kan også få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Hvordan er PCB skadeligt?

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB afgives fra byggematerialer, men er ikke akut giftigt for mennesker. Det kan dog være en helbredsrisiko, hvis vi bliver udsat for forhøjede niveauer af PCB igennem flere år. PCB mistænkes bl.a. for at skade organer, immunforsvar, hormonsystem og være kræftfremkaldende.

Er mennesker udsat for PCB gennem en lang årrække, kan der ske skader på hud og forplantningsevne. Ophober PCB sig i kroppen over længere tid, er der risiko for skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunforsvar og hormonsystem. PCB er mistænkt for også at være kræftfremkaldende.

Mennesker optager primært PCB gennem kosten, men PCB kan også blive optaget ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer. Fødevarer er generelt den største kilde til PCB i kroppen.

Særligt spædbørn, gravide og ammende kvinder bør ikke opholde sig i bygninger med for højt PCB-niveau.

Fakta om PCB

Det kan du selv gøre

Er du nervøs for, om dit helbred er påvirket af PCB fra din bygning bør du kontakte din egen læge.

Læs mere om de helbredsmæssige effekter af PCB

Hvordan finder jeg ud af, om der er PCB i min bygning?

Når du skal identificere PCB, skal du gå systematisk til værks. Du kan først vurdere sandsynligheden for PCB ud fra bygningens alder, viden om renoveringer og ved at kigge på de mulige PCB-kilder. Du kan ikke se eller lugte PCB, men målinger kan vise, om der er PCB i bygningen.

Er din bygning opført eller renoveret i perioden 1950-1977 kan der være brugt PCB i visse byggematerialer. Bl.a. elastiske fuger og termoruder.

Risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden giver dig mulighed for selv at undersøge, om du har PCB-kilder i dit hus eller din bygning. Du får svar på, om du kan have PCB i din bygning, og om der er risiko for, at der er PCB i din indeluft. Samtidigt får du gode råd til, hvordan du håndterer eventuelt PCB-holdigt byggemateriale.

Læs om måling af PCB på PCB-guiden

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Hvordan fjerner jeg PCB fra min bygning?

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø, og derfor er arbejdet med PCB-holdige byggematerialer også farligt. Skal du have fjernet PCB skal det gøres af professionelle, der kan tage særlige forholdsregler og har det rette beskyttelsesudstyr. PCB-holdigt affald skal frasorteres, må ikke blandes med andet affald og skal håndteres efter særlige regler.

Du kan nedbringe PCB i indeluften ved bl.a. at øge ventilationen, gøre rent og sænke temperaturen. Vil du have fjernet PCB-kilderne helt, skal du renovere bygningen og skifte fx termoruder og skære fuger ud.

Før du sætter eventuelle afhjælpnings- eller renoveringstiltag i gang, er det vigtigt, at du rådfører dig med en virksomhed, der har indsigt i og erfaring med håndtering af PCB. Håndtering af PCB er en opgave for professionelle, da man skal tage væsentlige sikkerheds- og miljømæssige hensyn. PCB-holdigt affald skal frasorteres, det må ikke blandes med andet affald og skal håndteres efter særlige regler.

Håndtering af PCB-holdigt affald

En forkert udført renovering kan i værste fald øge PCB-indholdet i indeluften, de andre bygningsdele og den videre affaldshåndtering.

Sådan nedbringer du PCB i indeluften

Sådan fjerner du PCB fra bygningen

Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Hvordan måler man, om der er PCB i luften inde i bygningen?

Du kan hverken se eller lugte, om der er PCB i din indeluft, og derfor skal du have lavet en luftmåling for at få be- eller afkræftet om luften er forurenet med PCB. Måling af indeluften er kompliceret, kræver erfaring og det rette udstyr, og derfor er det en god idé at starte med at få lavet en materialeanalyse.

Når du skal identificere PCB, skal du gå systematisk til værks. Du kan først vurdere sandsynligheden for PCB ud fra bygningens alder, viden om renoveringer og ved at se på de mulige PCB-kilder.

Er der risiko for PCB i bygningen, kan du få analyseret materialeprøver fra bygningen. Viser prøverne, at der er PCB i bygningen, som med stor sandsynlighed har forurenet indeklimaet, kan du få lavet en luftmåling.

En luftmåling er kompliceret, kræver erfaring og det rette udstyr, og derfor bør du få virksomheder med dokumenteret erfaring til at planlægge og gennemføre målingen.

Viser resultaterne af luftmålingerne, at PCB-niveauet er for højt, kan du gå i gang med at planlægge, hvordan du kan få fjernet PCB-forureningen. Der er en vis måleusikkerhed og derfor bør du gentage målingen og få rådgivning, før du gør noget.

Vejledning til måling af PCB (PDF)

Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Hvordan undersøger jeg, om der er PCB i en bygning?

Når du skal identificere PCB, skal du gå systematisk til værks. Du kan først vurdere sandsynligheden for PCB ud fra bygningens alder, viden om renoveringer og ved at se på de mulige PCB-kilder. Du kan ikke se eller lugte PCB, men målinger kan vise, om der er PCB i bygningen.

Er din bygning opført eller renoveret i perioden 1950-1977, kan der være brugt PCB i visse byggematerialer. Bl.a. elastiske fuger og termoruder.

Risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden giver dig mulighed for selv at undersøge, om du har PCB-kilder i dit hus eller din bygning. Du får svar på, om du kan have PCB i din bygning, og om der er risiko for, at der er PCB i din indeluft. Samtidigt får du gode råd til, hvordan du håndterer eventuelt PCB-holdigt byggemateriale.

Er du i tvivl om, hvornår bygningen er opført, kan du tjekke det ved at slå op i OIS-databasen på adresseniveau eller i kommunens byggesagsregister.

PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden

Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

I hvilke byggematerialer kan der være brugt PCB?

I perioden 1950-1977 blev PCB ofte brugt i fuger, termoruder og slidstærke malinger og gulvbelægninger. Frem til 1986 også i lysstofrør (kondensatorerne i lysstofarmaturer).

PCB blev brugt på grund af sine tekniske egenskaber, som bl.a. giver byggematerialerne elasticitet, holdbarhed og virker brandhæmmende. PCB findes hovedsageligt i følgende byggematerialer i dag:

 • Fuger omkring vinduer. Både udvendige og indvendige
 • Bygningsfuger. Fx fuger mellem betonelementer.
 • Fuger omkring gulvafløb eller fuger, som er lavet til tætning af vådrum langs væg og gulv
 • Slidstærke malinger og belægninger på gulve og vægge
 • Termoruder mellem de to lag glas eller i tætningslisten mellem glasset og termorudens ramme og karm
 • Lysstofrør (kondensatorerne i lysstofarmaturer), som typisk er placeret i køkkener, badeværelser og i kældre.

Fakta om PCB

Det kan du selv gøre

Der er størst sandsynlighed for at finde PCB i ud- og indvendige fuger. I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

Kan der være PCB i alle slags bygninger?

Der kan være brugt PCB i alle typer bygninger opført eller ombygget eller renoveret i perioden 1950-1977. Det viser en kortlægning som Miljøstyrelsen og Energistyrelsen fik lavet i 2013. Det er dog kun i meget få tilfælde, at PCB i byggematerialer forurener indeluften, så det er sundhedsfarligt. PCB er sundhedsfarligt, hvis PCB-niveauet i indeluften er for højt.

Kortlægningen viser, at der blev fundet materialer med PCB i mere end 75 pct. af de undersøgte bygninger.

PCB blev brugt i byggematerialer i perioden 1950-1977, og findes derfor også i alle slags bygninger.

PCB blev mest brugt i bløde fugematerialer. Undersøgelsen viser, at ca. 90 pct. af etagebygninger, ca. 80 pct. af de offentlige institutioner og kontorbygninger og ca. 73 pct. af de undersøgte én- og tofamiliehuse fra perioden indeholder byggematerialer med PCB.

Det er Miljøstyrelsen og Energistyrelsen, der har fået lavet en kortlægning af PCB i den danske bygningsmasse. Der er undersøgt et repræsentativt udsnit af etageejendomme, kontorbygninger/offentlige institutioner og én- og tofamiliehuse, fra perioden 1950-1977, hvor PCB blev brugt i byggematerialer.

Læs kortlægningen af PCB i den danske bygningsmasse

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Kan der være PCB i mit hus, når det er opført i perioden fra 1950-1977?

Der kan være PCB i alle bygninger, der er opført, ombygget eller renoveret i perioden 1950-1977. PCB blev i vidt omfang brugt i byggematerialer som fx fuger, termoruder, slidstærk maling og gulvbelægning. Indtil 1986 også i lysstofrør.

En undersøgelse af de danske bygninger viser, at der blev fundet materialer med PCB i mere end 73 pct. af de én og tofamiliehuse fra perioden 1950-1977, hvor PCB blev brugt i byggematerialer.

PCB blev brugt til alle typer bygninger, men blev mest brugt i bløde fugematerialer. Undersøgelsen viser, at ca. 90 pct. af etagebygninger, ca. 80 pct. af de offentlige institutioner og kontorbygninger og ca. 73 pct. af de undersøgte én- og tofamiliehuse fra perioden indeholder byggematerialer med PCB.

Det er dog kun i meget få tilfælde, at PCB i byggematerialer forurener indeluften, så det er sundhedsfarligt.

Det er Miljøstyrelsen og Energistyrelsen, der har fået lavet en undersøgelse af PCB i den danske bygningsmasse.

Læs mere om resultaterne af Miljøstyrelsens PCB-undersøgelsen

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Kan jeg blive syg af at være i en bygning med PCB?

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB afgives fra byggematerialer, men er ikke akut giftigt for mennesker. Det kan dog være en helbredsrisiko, hvis vi bliver udsat for forhøjede niveauer af PCB igennem flere år. Det er ejeren af bygningen, der har ansvaret for at sikre, at PCB-niveauet ikke er for højt.

Er mennesker udsat for PCB gennem en lang årrække, kan der ske skader på hud og forplantningsevne. Ophober PCB sig i kroppen over længere tid, er der risiko for skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunforsvar og hormonsystem. PCB er også mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Mennesker optager primært PCB gennem kosten, men PCB kan også blive optaget ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer. Fødevarer er den største kilde til PCB i kroppen.

Særligt spædbørn, gravide og ammende kvinder bør ikke opholde sig i bygninger med for højt PCB-niveau.

Ejeren af en bygning har pligt til at gribe ind, hvis PCB-niveauet er så højt, at det er sundhedsskadeligt.

Helbredsmæssige effekter af PCB

Det kan du selv gøre

Er du nervøs for, om dit helbred er påvirket af PCB fra din bygning bør du kontakte din egen læge.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Kan jeg kræve, at sælger får undersøgt huset for PCB, inden jeg køber det?

Når du køber et hus, der er bygget, ombygget eller renoveret i perioden 1950-1977 er der risiko for, at det indeholder PCB. Du kan derfor bede sælger om at få lavet en undersøgelse for PCB, men det er ikke et lovkrav.

En undersøgelse af, om der er PCB i huset, kan laves efter retningslinjerne på PCB-guiden.dk

Det er ikke er et lovkrav, at der bliver undersøgt for PCB i forbindelse med ejendomshandler, og derfor kan du ikke kræve, at sælger laver undersøgelsen.

Vejledning til at undersøge om der er PCB i bygningen

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er og hvad du kan gøre.

Viden om udbredelsen af PCB i bygninger i Danmark er kortlagt af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen i 2013.

Kan jeg være sikker på, at PCB er helt væk, hvis fx vinduer eller fuger med PCB bliver fjernet?

PCB kan sprede sig fra de materialer, de oprindeligt var i til andre materialer i boligen eller bygningen. Der kan derfor stadigt godt være PCB tilbage i bygningen, selvom du har fjernet fx vinduer eller fuger med PCB.

PCB kan være afdampet og trængt ind i andre materialer i bygningen via luften. Fx ind i tæpper, møbler og tapeter. Med tiden kan PCB også være sivet ind i andre byggematerialer omkring de PCB-holdige.

Før du sætter eventuelle afhjælpnings- eller renoveringstiltag i gang, er det vigtigt, at du rådfører dig med en virksomhed, der har indsigt i og erfaring med håndtering af PCB. Håndtering af PCB er en opgave for professionelle, da man skal tage væsentlige sikkerheds- og miljømæssige hensyn. PCB-holdigt affald skal frasorteres, det må ikke blandes med andet affald og skal håndteres efter særlige regler.

Håndtering af PCB-holdigt affald

En forkert udført renovering kan i værste fald øge PCB-indholdet i indeluften, de andre bygningsdele og den videre affaldshåndtering.

Sådan nedbringer du PCB i indeklimaet
Det kan du selv gøre

Du kan også få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Kan PCB sprede sig til indeluften?

Der er risiko for, at PCB i byggematerialer kan afgive PCB til indeluften. Det er dog kun i meget få tilfælde, at PCB i byggematerialer forurener indeluften, så det er sundhedsfarligt eller sådan, at man er nødt til at renovere sin bygning.

En høj PCB-koncentration i materialeprøver fra bygningen, vil give en større risiko for høje koncentrationer af PCB i indeklimaet.

Koncentrationen af PCB i indeluften og helbredsrisikoen bliver vurderet ud fra, hvor meget PCB i ng, der er pr. m3 luft. Der er risiko for, at det er sundhedsfarligt, hvis Sundhedsstyrelsens anbefalede laveste aktionsværdi på 300 ng PCB/m3 er overskredet.

Der er mange forhold, som kan have betydning for, hvor store PCB-koncentrationer, der er i bygningen. Fx materialernes placering, ventilation m.v. Undersøgelsen af PCB viser, at en koncentration på over 1% kan forurene indeluften så meget, at de laveste værdier bliver overskredet.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Det kan du selv gøre

Du kan få lavet en måling af PCB-koncentrationen i indeluften, hvis der er PCB i bygningsdelene. Det er fagfolk, der skal lave målinger af PCB i indeluften, og det kræver grundig planlægning inden selve målingen kan gennemføres.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Mit barn går i en skole, hvor der er PCB i indeluften. Er det farligt?

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB afgives fra byggematerialer, men er ikke akut giftigt for mennesker. Det kan dog være en helbredsrisiko, hvis vi bliver udsat for forhøjede niveauer af PCB igennem flere år. Særligt spædbørn, gravide og ammende kvinder bør ikke opholde sig i bygninger med for højt PCB-niveau.

Er mennesker udsat for PCB gennem en lang årrække, kan der ske skader på hud og forplantningsevne. Ophober PCB sig i kroppen over længere tid, er der risiko for skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunforsvar og hormonsystem. PCB er også mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Mennesker optager primært PCB gennem kosten, men PCB kan også blive optaget ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer. Fødevarer er den største kilde til PCB i kroppen.

Sundhedsstyrelsen har fastsat vejledende aktionsværdier for, hvor meget PCB, der må være i luften.

Det er kommunen, der har ansvar for, at kommunens skoler, daginstitutioner og plejehjem ikke er sundhedsfarlige at opholde sig i.

Kommunens forpligtelser

Det kan du selv gøre

Er du er nervøs for, om dit helbred er påvirket af PCB fra din bygning, bør du kontakte din egen læge.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger

KONTAKT PCB- RÅDGIVNINGSENHEDEN

41 11 41 18

Ring mellem kl. 10 og 14 og få vejledning om PCB i byggematerialer og indeluft.

Du kan også sende en e-mail

KONTAKT HOTLINE

72 31 20 31

Ring mellem kl. 10 og 14 og få vejledning om PCB.

Du kan også sende en e-mail