Forside
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

Resultat af risikovurdering

Din bygningDer er risiko for PCB i dit hus

Undersøgelser har vist, at mere end 79% af alle en- og tofamiliehuse fra perioden 1950-1963 indeholder PCB i bygningsmaterialer.

Samlet havde 71% af de undersøgte én- og tofamiliehuse PCB i maling, 23% i fugemasse og 11% i gulvbelægninger, hvor der var mere end 0,1 mg/kg PCB.

Det betyder, at når der kan påvises mere end 0,1 mg/kg PCB, så er byggematerialerne i en eller anden grad forurenet med PCB. Og der er derfor en række regler for, hvordan materialerne må håndteres og deponeres.

Undersøgelser har også vist, at mere end 20% af alle huse fra perioden 1950-1977 indeholder mere end 50 mg PCB/kg i byggematerialer.

Hvis der er mere end 50 mg/kg PCB i et byggemateriale, så betyder det, at indholdet af PCB er så sundhedsskadeligt og så skadeligt for miljøet, at der gælder en række regler for hvordan det skal håndteres, transporteres og deponeres.

Byggematerialer, hvor der er tilsat PCB, omfatter fuger, lysstofarmaturer, slidstærke malinger og gulvbelægninger.

Det kan være fuger omkring vinduer – indvendige og udvendige, – fuger omkring gulvafløb eller fuger, som er udført for at lave tætning af vådrum langs væg og gulv.

PCB findes desuden i slidstærke malinger på gulve og vægge, i termoruder mellem de to lag glas eller i tætningslisten mellem glasset og termorudens ramme og karm. Derudover har PCB været anvendt i lysstofarmaturer, som typisk er placeret i køkkener, badeværelser og i kældre.

Det er mest sandsynligt at finde PCB i ud- og indvendige fuger.

Vil du være sikker, skal der foretages undersøgelse af de pågældende byggematerialer for indhold af PCB.

Ved fjernelse af PCB-holdige byggematerialer er det dit ansvar som bygningsejer, at bortskaffe de PCB-holdige materialer forsvarligt, så de ikke påvirker vores miljø. Miljøstyrelsen henviser til, at PCB-holdigt byggeaffald som udgangspunkt betragtes som uforurenet, når koncentrationen er mindre end 0,1 mg PCB/kg. Ifølge Miljøstyrelsen skal affald, som indeholder 50 mg PCB/kg eller derover, klassificeres som farligt affald.

Som bygningsejer er det også dit ansvar at arbejdsmiljøloven bliver overholdt ved brug af bygningen og ved udførelse af arbejde på bygningen.

Vis mere

Din indeluftDer er risiko for PCB i din indeluft

Du skal være opmærksom på mulige PCB-kilder som:

 1. Bløde fuger, der menes at stamme fra perioden 1950-1977
 2. Termoruder med ramme og karm fra perioden 1950-1977
 3. Lysstofarmaturer fra perioden 1950-1986
 4. Slidstærke malede overflader, som er blevet malet i perioden 1950-1977

Hvis én eller flere af ovenstående kilder findes i dit hus, er der risiko for, at der kan være en påvirkning af indeluften med PCB.

Det er mest sandsynligt, at du vil kunne finde en påvirkning af indeluft med PCB, hvis der er indvendige fuger i dit hus.

Selvom du har fundet PCB-holdige byggematerialer i dit hus, er det ikke særligt sandsynligt, at der kan påvises betydende mængder af PCB i indeluften.

Undersøgelser har dog også vist, at det er i mindre end 1,5% af alle bygninger fra samme periode, der indeholder koncentrationer på mellem 300 og 3000 ng PCB/m3 i indeluften. Ved denne koncentration vurderes der at være en sundhedsrisiko for mennesker ved indånding og ophold i bygningen.

Det er dog kun i 0,1% af de bygninger, der indeholder PCB i byggematerialer, der vurderes at være en påvirkning af indeluften med PCB, hvilket svarer til en koncentration over 3000 ng PCB/m3. Vurderingerne er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vil du være helt sikker, skal du have foretaget undersøgelse af indholdet af PCB i indeluft.

Vis mere

Identificér PCB-holdige kilder i dit hus

Du kan selv foretage en indledende gennemgang af dit hus for at tjekke for mulige PCB-kilder: • Bløde fugerVis mere


  Du kan undersøge, om der er bløde fuger i dit hus.

  Du bør tjekke følgende steder:

  Er dine termoruder isat med bløde fuger udvendigt eller indvendigt?

  Er der bløde fuger ved gulvafløb eller som tætning mellem væg og gulv i vådrum som badeværelse og bryggers?

  Er der anvendt bløde fuger andre steder i bygningen?

  Du kan se eksempler på, hvor der kan være PCB-fuger, på billederne nedenunder

  Fuge i bryggers:
  Bløde fuger i et bryggers

  Fuge i badeværelse:
  Fuge i badeværelse

  Fuge ved vindue:
  Fuge ved vindue

   

 • TermoruderVis mere

  Du kan kontrollere om dine vinduer og døre indeholder en termorude, som er fra PCB-perioden 1950-1977.

  Termoruden kan dog godt være udskiftet, uden at vinduernes eller dørenes karme og rammer er udskiftet. Karme og rammer kan også indeholde PCB, hvis de er fra perioden 1950-1977.

  For at kontrollere om termoruder er fra PCB-perioden, skal aluminiumslisten mellem de to glaslag i termoruden undersøges.

  Der kan normalt findes et datostempel. Stemplet kan se ud som på nedenstående billede:

  Termorude stempel fra 1974

 • LysstofarmaturVis mere

  Hvis du har lysstofarmaturer i dit hus, så kan de være fra perioden 1950-1986 og kan indeholde PCB. Lysstofarmaturer findes typisk i køkkener, badeværelser, kældre, garager og lignende.

  For at finde ud af om dit lysstofarmatur er fra perioden 1950-1986, kan du måle lysstofrøret. Hvis det er over 16 mm i diameter, og lysstofarmaturet er af ældre dato, kan dit lysstofarmatur være fra PCB-perioden. Du kan opnå ekstra sikkerhed ved at tage lysstofarmaturet ned. På bagsiden af lysstofarmaturet skal du se efter kondensatoren, der er en cylinder eller en firkantet beholder, typisk af aluminium.

  Som regel er kondensatoren mærket med et årstal og en måned. Hvis kondensatoren er fra perioden 1950-1986, er der risiko for, at den indeholder PCB.

  Hvis du vil være på den sikre side, bør du skifte hele lysstofarmaturet. Lyststofarmaturet skal afleveres som elektronikaffald på din genbrugsplads.

  Disse billeder kan give dig noget inspiration til, hvad du skal lede efter.


  Lysstofarmatur med kondensator:

  Lysstofarmatur med kondensator

  Eksempler på placering af kondensatorerne i armaturer til kviksølvdamplampe (øverst) og natriumlampe (nederst). Billederne til venstre viser pærerne i lamperne, mens billederne til højre viser de åbne armaturer:

  Eksempler på placering af kondensatorer

  Beholderen er typisk stemplet med en måned og et år:

  Kondensator december 1975

 • Malede overfladerVis mere


  Slidstærke malede overflader kan være vanskelige at identificere, idet der kan være foretaget overmalinger, renoveringer eller lignende. Selvom PCB-holdige malinger er malet over, vil de fortsat afgive PCB til indeluften.

  De slidsstærke malede overflader findes typisk i gangarealer på vægge og gulve, samt i bryggerser og badeværelser, og der er enkelte eksempler på malede overflader i køkkener.

  Derudover er der påvist PCB i malinger, som er anvendt til maling af metaloverflader, f.eks. radiatorer, faldstammer (indvendige kloakrør), trappegelændere og lignende.

  Der er ikke muligt, at se på en maling om den indeholder PCB. For at være sikker på, om en maling indeholder PCB, der kan give en risiko for påvirkning af indeluften, er det nødvendigt at få lavet en måling af en rådgiver.


Hent en tjekliste og gennemgå dit hus

 

Hent tjekliste
Vis mere

Fjern PCB-holdige kilder, også når du renoverer

De to primære måder, man kommer i kontakt med PCB er ved berøring og indånding.


Har du en mistanke om, at der er PCB i dit hus, er der forskellige ting, du selv kan gøre.

Du kan reducere indholdet af PCB i indeluften ved at:

 1. Øge ventilationen i dit hus
 2. Sænke temperaturen

Det er vigtigt, at dit hus har tilstrækkelig ventilation i form af tilførsel af frisk luft. Undersøgelser har vist, at tilstrækkelig ventilation kan mindske risikoen for påvirkning med PCB betydeligt.

Koncentrationen af PCB i indeluften stiger samtidigt med temperaturen. Det er derfor vigtigt, at temperaturen i bygningen ikke er for høj. Den optimale temperatur er omkring 20-22 0C.

Endelig kan du fjerne de termoruder eller lysstofarmaturer, som du mistænker for at indeholde PCB. Det nedbringer risikoen for påvirkning fra PCB-holdige materialer og sænker koncentrationen af PCB i indeluften, da PCB afgives fra termoruder og lysstofarmaturer til omgivelserne.

Du kan fjerne:

 • Termoruder med ramme og karm
 • Lysstofarmaturer fra perioden 1950-1986

Termoruder fra perioden 1977-1980 er mere end 36 år gamle. De kan med stor sandsynlighed udskiftes med nyere termoruder som kan give dig en besparelse på varmeregningen. Ved udskiftning af termoruder fra perioden 1977-1980 er det vigtigt også at fjerne karm og ramme, da disse også indeholder PCB.

Du kan udskifte lysstofarmaturer fra PCB-perioden med nyere lyskilder, som formodentligt vil give en energibesparelse.

Hvis jeg gennemføre disse tiltag er al PCB, så fjernet fra mit hus?
Nej, al PCB er ikke fjernet fra dit hus.

PCB vandrer fra de PCB-holdige materialer ind i de materialer, som er ved siden af. Der vil derfor sidde rester af PCB i de tilstødende materialer.

PCB frigives også til luften og optages af andre materialer. Det vil derfor også være muligt at finde spor af PCB i inventar og materialer som har været i en bygning med PCB-holdige materialer. F.eks. optages PCB let i plastikmaterialer og skummaterialer såsom polstring i møbler.

Det er dog meget sandsynligt, at der ikke vil være en betydende påvirkning af indeluften med PCB, hvis termoruder og lysstofarmaturer fjernes.

Bortskaffelse af PCB-forurenede materialer
Ved fjernelse af PCB-holdige byggematerialer er det bygningsejerens ansvar at bortskaffe de PCB-holdige materialer forsvarligt, så de ikke påvirker vores miljø.

Vis mere

Dine svar

En- og to- familiehuse
1958
Start forfra