Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

Vidensbank

Vidensbanken indeholder en oversigt over materiale, hvor du kan læse mere uddybende om PCB-problematikken og den viden, der er udgivet om PCB i Danmark.

Afhjælpningstiltag ved forhøjede PCB-niveauer i indeluften - februar 2016
Trafik- og Byggestyrelsen: Vejledning om afhjælpning af PCB i indeluften i bygninger til rådighed for borgere, virksomheder og kommuner. Undersøgelsen har til formål at kortlægge de nyeste erfaringer med PCB-afhjælpningstiltag i Danmark.

PCB-holdige kondensatorer - maj 2015
Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning om håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer.

Passive Sampling of PCB in Indoor Air: Towards a Cost-effective Screening Tool - januar 2015
Aarhus University - DCE - Danish Centre for Environment and Energy.
Baggrundsrapport for måling af passive opsamlere til måling af PCB i indeluft.

Vejledning om håndtering af PCB-holdige termoruder - juni 2014
Miljøstyrelsen: Denne vejledning giver anvisninger på håndtering af vinduer med PCB-holdige termoruder til bygningsejere, virksomheder involveret i nedrivning og renovering, kommuner, transportører samt modtagere og behandlere af byggeaffald med PCB.

Undersøgelse af erfaringspriser for PCB-sanering - april 2014
Rapporten indeholder konkrete eksempler på erfaringspriser for udførelse af PCB-sanering i bygninger i Danmark gennem de seneste 3 år.

Sundhedsstyrelsens FAQ om børn og gravide - april 2014
Bliver børn i skoler og daginstitutioner syge af PCB i indeluften? Læs Sundhedsstyrelsens svar på dette og andre relaterede spørgsmål.

PCB-vejledning - april 2014
Københavns Kommune, Jord og Affald, har udarbejdet en mini-udgave af en vejledning om sceening, kortlægning og anmeldelse af PCB.

Ventilationssystemer i skoleklasser - februar 2014
Rapport om velfungerende ventilationssystemer til skoler. Energistyrelsen har udgivet rapporten som led i et større fokus på ventilation og indeklima i skoler.

PCB kortlægning - december 2013
Kortlægningen er et af 19 initiativer i ”Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger”.

PCB kortlægning - Faktaark - december 2013
Sammenfattende resultater fra PCB kortlægningen.

PCB kortlægning på engelsk - english version - december 2013

Notat om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om aktionsværdier - december 2013
Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger om aktionsværdier for indsatser mod PCB i indendørsluft i bygninger.

PCB i skoler - maj 2013
Notat om indholdet af PCB i danske skoler

AT-intern instruks nr. 3 - oktober 2011
Arbejdstilsynet: Instruks om Arbejdstilsynets praksis ved arbejde med PCB i bygninger.

Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger - maj 2011
Vejledning om håndtering af PCB i bygninger til rådighed for borgere, virksomheder og kommuner.

Afhjælpningstiltag ved forhøjede PCB-niveauer i indeklimaet - maj 2011
Erhvervs- og Byggestyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelsen har til formål at kortlægge den nuværende viden om samt erfaringer med PCB-afhjælpningstiltag i Danmark og i udvalgte nabolande.

PCB-vejledning - april 2011
Københavns Kommune, Teknik og Miljø, har udarbejdet en vejledning til at bidrage til en øget forståelse af de regler, der gælder for håndtering af PCB-affald i Københavns Kommune, samt give praktiske råd om, hvordan PCB håndteres i praksis.

Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald - januar 2011
Miljøstyrelsen: Vejledende udtalelse med præcisering af, hvordan håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald efter Miljøstyrelsens vurdering bør ske. Præciseringen er nødvendiggjort af, at de EU-regler, som regulerer håndteringen af PCB-holdigt affald, er uklare og i visse tilfælde indbyrdes modstridende.

Vejledning for måling af PCB i indeklimaet - november 2010
Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Vejledning med beskrivelse af hvordan måling af PCB i indeluften bør foretages, når en bygningsejer ønsker at sammenligne PCB niveauet med sundhedsmyndighedernes aktionsværdier. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af danske og udenlandske erfaringer.

Branchevejledningen "Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer" - juli 2010
Branchearbejdsmiljørådets vejledning med detaljer og eksempler på arbejdsproces i forbindelse med sanering og renovering med PCB.

PCB-vejledning og beskrivelse for udførelse af PCB-sanering - februar 2010
Dansk Asbestforening: Vejledning og beskrivelse i god praksis ved sanering af PCB-holdige materialer.

Forekomst af PCB i en- og tofamiliehuse - december 2009
Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen, Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. Forundersøgelse, der omfatter en gennemgang af de PCB-undersøgelser og den indsats mod PCB, der er gennemført i en række lande. I denne indgår en vurdering af, hvordan en- og tofamiliehuse har været behandlet i disse lande.

Sundhedsmæssig vurdering af PCB-holdige bygningsfuger - januar 2009
Miljøstyrelsen i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut, Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd samt Bygge- og Miljøteknik A/S. En undersøgelse af PCB forekomsten i danske bygninger. Undersøgelsen omfatter estimering af restmængden af PCB i de mindst 30 år gamle inden- og udendørs fuger, der stadig sidder i mange bygninger i hele landet. Derudover er der foretaget en sundhedsmæssig vurdering af PCB i jord, støv og indeluft.

AT-vejledning C.0.1: Grænseværdier for stoffer og materialer - august 2007
Arbejdstilsynet: AT-vejledning med oplysninger om procedure ved fastlæggelse af grænseværdier for stoffer og materialer. Indeholder endvidere retningslinjer for, hvordan grænseværdier med udgangspunkt i arbejdsmiljøreglerne kan bruges ved en vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved arbejde med stoffer og materialer samt ved vurdering af arbejdsorganisatoriske og tekniske foranstaltninger.

Vejledning til kommunerne om PCB
Om kommunernes tilsyns- og handlepligt efter byfornyelsesloven ved PCB i boliger og opholdsrum.

Kommunekemi
Folder om Kommunekemi, som bortskaffer farligt, PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald samt vejleder om prøvetagning, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer)
Miljøstyrelsen: Faktaark med oversigt over persistente organiske stoffer (POP-stoffer), der er forbudt at fremstille, importere, markedsføre og anvende.

Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer
Vejledning med information om regler og ansvar i forbindelse med håndtering af forurenede materialer - herunder PCB - samt generelle anvisninger i forbindelse med forundersøgelser, prøvetagning, generelle sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse af affald.

Miljøstyrelsens liste over harmoniserede klassificeringer (tidligere "Listen over farlige stoffer")
Den aktuelle liste over harmoniserede klassificeringer står i bilag VI til klassificeringsforordningen.

Fortegnelse over transformatorer og kondensatorer indeholdende PCB
Miljøstyrelsen: Fortegnelse over transformatorer og kondensatorer indeholdende PCB udarbejdet efter AT-cirkulæreskrivelse nr. 14/1988.