Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

Lovgivning

05.01.2014

Her finder du en samlet oversigt over lovstof (eksterne links), herunder love og bekendtgørelser samt vejledninger, der er relevante i forbindelse med PCB-problematikken.

Byggeloven

Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen):
BEK nr 1309 af 18/12/2012
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (Deponeringsbekendtgørelsen):
BEK nr 719 af 24/6/2011
Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald (Restproduktbekendtgørelsen)
BEK nr 1662 af 21/12/2010
Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor:
BEK nr 925 af 13/12/1998
Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen):
BEK nr 1296 af 12/12/2011
Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø
BEK nr 111 af 05/02/2013
Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer
BEK nr1164 af 06/10/2010

Byfornyelsesloven

Vejledning om kondemnering
Vejledning nr. 79 af 8. september 2010

Lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven) (specifikt §38)

Bekendtgørelse af bygherres pligter:
BEK nr 117 af 05/02/2013
Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde:
BEK nr 1516 af 16/12/2010
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse (specifikt §16):
BEK nr 559 af 17/6/2004
Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler (specifikt §§ 3-4):
BEK nr 1706 af 15/12/2010
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (Specifikt §§7, 12, 18 og 21):
BEK nr 908 af 27/9/2005
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (specifikt §16, stk. 1):
BEK nr 292 af 26/4/2010

Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte (POP)
EU's direktiv om deponering af affald 26. april 1999